Späť

Integrácia na IS CSRÚ ako poskytovateľ údajov

Poskytovanie služieb IS CSRÚ sa riadi predovšetkým zákonom č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a zákonom č.275/2006 Z. z.  o informačných systémoch verejnej správy (zákon o IS VS), ako aj a inými osobitnými predpismi. Zákon o eGovernmente vymedzuje rolu a spôsob aktualizácie Zoznamu referenčných registrov.

IS CSRÚ poskytuje služby, ktoré implementujú funkcionalitu Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (MPIaIU) v zmysle§10 odseku 11 písmena d) zákona č. 305/2013 Z. z..  Tieto služby pristupujú k údajom obsahujúce údaje zo základných číselníkov, z referenčných registrov alebo z iných než referenčných registrov. Služby IS CSRÚ sú dostupné pre OVM v roli konzument alebo v roli poskytovateľ prostredníctvom rozhrania definovaného v modeli služieb IS CSRÚ.  Správcom IS CSRÚ je UPVII (podľa §10 odseku 11 písmena d)  zákona č. 305/2013 Z. z.). Rozhranie administrácia IS CSRÚ slúži správcovi IS CSRÚ na monitorovanie prevádzky, registráciu nových konzumentov a registráciu poskytovateľov.

Orgán verejnej moci vystupuje v roli poskytovateľ, ak sprístupňuje pomocou IS CSRÚ OE zo základných číselníkov,
z referenčných registrov alebo z iných než referenčných registrov. Orgán verejnej moci vystupuje v roli konzument, ak za účelom stotožňovania alebo referencovania (viď. „Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 3639/2019-oDK o postupe zaraďovania referenčných údajov[1])pristupuje k OE zo základných číselníkov, z referenčných registrov alebo z iných než referenčných registrov.

Návod v krokoch : 1.

Odoslanie iniciačnej požiadavky OVM na poskytnutie údajov do IS CSRÚ

2.

Proces integrácie/poskytnutia nových objektov evidencie Orgánom verejnej moci pre služby IS CSRÚ

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.