Späť

1. Bezpečnosť outsourcingu

Pre adekvátne zaistenie bezpečnosti outsourcingu je potrebné ho strategicky plánovať, keďže väčšinou sa jedná o dlhodobejšie partnerstvo. Plánovanie musí okrem iného brať do úvahy bezpečnostné aspekty, legislatívne aspekty a bezpečnostnú politiku organizácie. Organizácia získava výhodu šetrenia finančných prostriedkov výmenou za stratu plnej kontroly nad vlastnými dátami a aktívami. Rovnako pri prenose dát medzi odberateľom a dodávateľom, ktorý je pre spoluprácu potrebný, existuje viacero rizík, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Často opomínanou hrozbou býva konflikt záujmov dodávateľa. Na jednej strane sa dodávateľ snaží poskytovať služby čo najviac ekonomicky, aby maximalizoval svoj zisk. Na druhej strane objednávateľ očakáva maximálnu kvalitu poskytovaných služieb, efektivitu a ústretový prístup od dodávateľa. Je preto potrebné podpísať dohodu o úrovni poskytovaných služieb (SLA – Service Level Agreement), do ktorej je potrebné zahrnúť aj finančné pokuty za nedodržanie dohody a právo na odstúpenie od dohody v prípade, že nie sú naplnené jej podmienky. Pri príprave zmluvy je potrebné jasne definovať bezpečnostné požiadavky na dodávané systémy a služby. Ako ukazuje prax, tak častým javom býva, že sa na bezpečnosť nemyslí pri príprave zmlúv a ani počas úvodných štádií vývoja systémov. Bezpečnosť je žiaľ až na konci akosi priliepaná a netvorí integrálnu súčasť projektu. Pri tvorení zmlúv s dodávateľmi je potrebné myslieť na platnú legislatívu a štandardy, rovnako je potrebné špecifikovať rozsah prístupu, ktorý organizáciu dodávateľovi umožní.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.