Späť

1. Splnenie požiadaviek na zriadenie IOM

Podľa Zákona č. 305/2013 Z. z.

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

  • Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) a elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis.
  • Integrované obslužné miesto môže prevádzkovať orgán verejnej moci alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
  • Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta“), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky“) a musí byť ministerstvom financií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to všetko na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
  • Prevádzkovať integrované obslužné miesto je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Ministerstvo financií do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta, ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta. Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta.
  • Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje:

a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,

b) identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,

c) adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.

  • Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.
  • (7) Ministerstvo financií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta,

a) ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal nápravu v lehote určenej v zápisnici o prerokovaní protokolu z kontroly podľa odseku 6,

b) o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,

c) ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

  • Vyčiarknutie podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. b) je ministerstvo financií povinné bezodkladne písomne oznámiť prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
  • Prevádzkareň integrovaného obslužného miesta musí byť označená. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.