Späť

5. Podpis SLA a produkčná prevádzka

Služby IS CSRÚ sú poskytované na základe akceptovanej Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt), ktorá špecifikuje pre jednotlivé služby:

 • Plánovaná doba dostupnosti,
 • Úroveň dostupnosti,
 • Maximálna kumulatívna doba plánovaných odstávok za 1 mesiac upgrade IS,
 • Garantovaná doba odozvy (synchrónna časť / asynchrónna časť),
 • Maximálny počet simultánnych pripojení,
 • Doba obnovenia služby (RTO),
 • Dohodnutá doba odberu služby/údajov.

Tieto veličiny nie je za bežných podmienok možné upravovať smerom k vyšším úrovniam, ak vyhovujú podmienkam stanoveným pre prevádzku informačných systémov verejnej správy v príslušných predpisoch.

SLA ďalej špecifikuje kontaktné body pre technickú podporu, eskalačný mechanizmus v prípade incidentov, manažment zmien, proces riadenia incidentov, reklamácie, informácie o zabezpečení bezpečnosti a kontinuity služieb v prípade vážnych incidentov, ustanovenia o ochrane osobných údajov a reporting dodržiavania tejto dohody. Tieto oblasti SLA je možné na základe požiadaviek Konzumenta mierne upraviť.

Vzor SLA sa nachádza na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/metodicke-postupy/index.html.

Nábeh integrácie do produkčnej prevádzky

 • IS CSRÚ nastaví riadiace údaje na produkčnom prostredí IS CSRÚ, a týmto sprístupní služby IS CSRÚ pre volanie z IS OVM,
 • IS OVM nastaví riadiace údaje na produkčnom prostredí IS OVM, a týmto sprístupní volanie služieb IS CSRÚ
  z IS OVM.

Nábeh integrácie do produkčnej prevádzky

 • IS CSRÚ nastaví riadiace údaje na produkčnom prostredí IS CSRÚ, a týmto sprístupní služby IS CSRÚ pre volanie z IS OVM,
 • IS OVM nastaví riadiace údaje na produkčnom prostredí IS OVM, a týmto sprístupní volanie služieb IS CSRÚ z IS OVM.

Výstupom je podpísaný dokument, ktorý je prílohou integračnej SLA:

Protokol o nábehu do produkčnej prevádzky

 • Správca IS CSRÚ spracuje návrh protokolu podľa platného template,
 • Kompetentná osoba OVM sfinalizuje protokol za stranu OVM,
 • Protokol podpisujú kompetentné osoby UPVII a OVM.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.