Späť

Integrácia na IS CSRÚ ako konzument údajov

Cieľom tohto návodu je poskytnúť OVM bližšie informácie o súčasnom postupe, ktorým sa realizuje integrácia IS OVM v roli konzumenta údajov na služby IS CSRÚ.

Tento návod je určený OVM, ktoré sú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) povinné alebo oprávnené používať spoločný modul –  Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (MPIaIU), konkrétne jeho časť Dátová integrácia podľa § 10 odsek 11 písm. d) zákona o eGovernmente, ktorej služby a funkčnosť sú zabezpečované informačným systémom IS CSRÚ.

Povinnosť, oprávnenosť a spôsob použitia IS CSRÚ je upravená ustanoveniami zákona o eGovernmente a súvisiacim metodickým usmernením:

  • povinnosť OVM implementovať princíp referencovania a zabezpečiť realizáciu princípu „jeden krát a dosť“ pre oblasť údajov základných číselníkov a referenčných registrov,
  • oprávnenosť OVM pri výkone verejnej moci elektronicky realizovať elektronickú výmenu údajov v rámci VS formou integrácie na služby IS CSRÚ.

Návod v krokoch : 1.

Odoslanie iniciačnej požiadavky OVM na pripojenie na IS CSRÚ

2.

Posúdenie požiadavky OVM na UPVII

3.

Schválenie požiadavky OVM na UPVII

4.

Integrácia OVM na služby IS CSRÚ

5.

Podpis SLA a produkčná prevádzka

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.