Späť

2. Posúdenie požiadavky OVM na UPVII

Požiadavku OVM na pripojenie sa na IS CSRÚ posúdi Správca IS CSRÚ v spolupráci so zástupcami Gestora IS CSRÚ. Spoločne vyhodnotia požiadavku z hľadiska jej realizovateľnosti prostredníctvom štandardného procesu podpory vo väzbe na dostupné objekty evidencie a služby IS CSRÚ (viď. integračný manuál IS CSRÚ a zoznam OE dostupných cez IS CSRÚ). Pokiaľ ide o požiadavku OVM týkajúcu sa iných než dostupných služieb IS CSRÚ, resp. objektov evidencie, ktoré nie sú aktuálne prístupné v produkčnej prevádzke IS CSRÚ, tak takáto požiadavka sa posudzuje individuálne v spolupráci s Produktovým manažérom IS CSRÚ, ktorý preskúma jej realizovateľnosť v rámci zavedeného procesu riadenia zmien („change managementu“) ÚPVII a vo vzťahu ku koncepcii rozvoja a architektúre IS CSRÚ.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.