Späť

Zaregistrovanie nového subjektu do EZZK

Zaručenou konverziou je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 35 ods. 1, 2 konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu. Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného

a)      elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,

b)      dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,

c)       elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 35 ods. 3 sa oprávnenou osobou vykonávať zaručenú konverziu  (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) rozumie

a)     orgán verejnej moci, advokát a notár,

b)     poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,

c)      patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny,

d)   právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu konsoliduje,

e)     Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov.

Návod v krokoch : 1.

Registrácia oprávneného subjektu

2.

Prihlásenie do aplikácie

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.